Медицина — одно из величайших заблуждений человечества.Мольер

 

1.Хомиладор аёл организмида физиологик узгаришлар.

2.Хомиладорлик белгилари. Хомиладорлик ва тугрук муддатини аниклаш.

3.Бехатар оналик ва самарали перинатал парвариш.

4.Гравидограмма. Афзаллик ва камчиликлари. Клиник-лаборатор текширувлар, хомиладорлик динамикасини текшириб бориш.

5.Хомила ривожланиш боскичлари.

6.Она-плацента-хомила тизими.

7.Плацентар етишмовчилик. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика.

8.Хомила усиши чегараланиш синдроми. Этиопатогенез. Диагностика.

9.Хомила гипоксияси ва чакалоклар асфиксияси.

10. Исботланган тиббиёт асосида тугрук ва тугрукдан кейинги давр физиологияси.

11. Тугрук даврлари.  Энса билан келишда тугрук механизми.

12. Тугрукни олиб бориш буйича ЖССТ тавсиялари. Шериклик тугруклар. Хавфсиз тугруклар. Позицияни мустакил танлаш.

13. Тугрук I ва II даври ва уни олиб бориш. Партограмма.

14. Тугрук III даврини фаол олиб бориш. Эрта кукракка тутиш.

15. Хомила чанок билан келиши, таснифи. Хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш.

16. Тугрукдан кейинги давр. Ички аъзолар кайта тикланиши. Тугрукдан кейинги даврни олиб бориш.

17. Тугрукдан кейинги давр. Тугрукдан кейинги даврда жинсий аъзолар (бачадон буйни, бачадон) даги узгаришлар.

18. Эрта ва кечки чилла даври, олиб бориш, кузатилиши мумкин булган асоратлар ва уларни олдини олиш.

19. Кукрак билан эмизиш: афзалликлари, биринчи марта кукрак билан эмизиш.

20. Сут бези узгаришлари (маммогенез, галактогенез, галактокинез). Сут бези парвариши. Кукрак билан эмизиш принциплари

21. Янги тугилган чакалок холатини  Апгар шкаласи буйича бахолаш.

22. Чакалоклик даври физиологияси.

23. Транзитор холатлар ( чакалоклар сариклиги, тана массасини камайиши, жинсий криз, гипертермия ва бошкалар).

24. Хомиладорлар кунгил айниши, клиника, терапия.

25. Хомиладорлар кусиши, клиника, инфузион-трансфузион терапия, курсатма, микдори.

26. Хомиладорлар токсикози кам учрайдиган шакллари, профилактикаси.

27. Хомиладорлик ва тугрук даврида гипертензив холатлар. Муаммо ечимга илмий ёндашув.

28. Преэклампсия, диагностика, профилактика.  Тугдириб олишга курсатмалар ва усуллари. Тугрукдан кейинги даврни олиб бориш.

29. Эклампсия, шошилинч ёрдам.

30. Юрак-кон томир касалликлари. Хомиладорликни кечиши ва олиб бориш тактикаси, хомиладорликни тухтатишга курсатмалар.

31. Буйрак касалликлари ( СЙИ, гломерулонефрит, СТК). Хомиладорлик ва тугрукни кечиши ва олиб бориш.

32. Кон касалликлари. Хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш тактикаси.

33. Эндокрин касалликлар (семизлик, кандли диабет, калконсимон без касалликлари). Хомиладорлик кечиши ва уни олиб бориш.

34. Она ва хомила уртасида иммунологик мос келмаслик. Диагностика.

35. Rh (-)  аёлларда хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш.

36. Она ва хомила уртасида иммунологик мос келмасликда хомиладорлик ва тугрукни олиб бориш.

37. Rh-антитела ва АВО тизими буйича хомила ва чакалоклар гемолитик касаллиги.

38. Чакалок гемолитик касаллиги диагностикаси, олиб бориш тактикаси, чакалокда кон алмаштиришга курсатмалар.

39. ОИВ-инфекцияси. Юкиш йуллари. Онадан хомилага трансмиссияси.

40. ОИВ-инфекциясида тугдириб олиш усуллари.

41. ОИВ-инфекциясида чакалоклар парвариши ва озикланиши.

42. Тиббиёт ходимига ОИВ-инфекциясининг юкишини олдини олиш чора-тадбирлари.

43. Хомиладорликни кутара олмаслик ва муддатидан олдинги тугрук муаммолари.

44. Хомиладорликни кутара олмаслик, таснифи.

45. Муддатидан олдинги тугрук, этиопатогенез, клиника, диагностика, олиб бориш, профилактика.

46.Когонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиши, диагностика, олиб бориш тактикаси.

47. Когонок пардасининг  тугрукдан  олдин  ёрилиши, диагностика, олиб бориш тактикаси.

48. Кам  вазн билан тугилган, гестацион муддатига нисбатан кичкина чакалок. Парваришлаш, озиклантириш.

49. Хомиладорлик кечки даврида ва тугрукда кон кетишлар. Турлари. Сабаблари. Диагностика.

50. Нормал жойлашган йулдошни барвакт кучиши, этиопатогенез, клиника, диагностика, акушерлик тактикаси, профилактика.

51. Плацента олдинда келиши. Клиника. Диагностика. Акушерлик тактикаси, Профилактика.

52. Плацента олдинда келишида хомиладорлик ва тугрукнинг натижаси.

53. Тугрукнинг 3 даврида кон кетиш. Асоратларни камайтириш йулларини ечимини топиш.

54. Тугрукдан кейинги кон кетиш. Илмий нуктаи назардан келиб чикиб муаммони хал килиш

55. Бачадон атонияси. Клиника. Диагностика. Акушерлик тактикаси. Профилактика.

56. Плацента кисмларининг колиб кетиши, плацентанинг кисилиб колиши. Клиника. Диагностика. Акушерлик тактикаси, Профилактика. 

57. Плацента бирикиш аномалияси: зич бирикиши, плацента усиб кириши. Клиника. Диагностика. Акушерлик тактикаси, Профилактика

58. Коагулопатик кон кетишлар. Клиника. Диагностика. Акушерлик тактикаси, Профилактика.

59. Акушерлик жаррохатлари.  Олдини олиш чора тадбирлари.

60. Ташки жинсий аъзолар, кин жарохатлари. Диагностика, тактика.

61. Бачадон буйни жарохатлари. Диагностика, тактика.

62. Бачадон йиртилиши. Сабаблари. Таснифи.  Дифференциал  диагностика. Олиб бориш тактикаси. Профилактика.

63. Геморрагик шок. Сабаблари,  патогенез, боскичлари. Диагностика. Тактика. 

64. Акушерлик амалиётида инфузион терапия асослари.

65. ДВС-синдром. Сабаблари, Ишга солувчи механизм.

66. ДВС-синдром боскичлари, клиника, диагностика.

67. Муддатидан утган хомиладорлик.  Этиопатогенез. Диагностика. Тугдириш усуллари.

68. Тугрук индукцияси хакида тушунча.

69. Тугрук фаолияти аномалияси. Таснифи. Сабаблари. Диагностика. Тугрук фаолияти турли хил аномалияларида олиб бориш тактикаси.

70. Сохта тугрук. Диагностика.  Олиб бориш тактикаси.

71. Тугрук фаолияти сустлиги. Диагностика. Олиб бориш тактикаси.

72. Ута кучли тугрук фаолияти. Диагностика. Олиб бориш тактикаси.

73. Тугрук фаолияти дискоординацияси. Диагностикаси. 

74. Анатомик тор чанок. Таснифи. Диагностика. Турли шаклларида тугруклар механизми. Тугрукни олиб бориш.

75. Чанок-бош диспропорцияси. Диагностика. Тугрукни олиб бориш тактикаси. Асоратлари.

76. Хомилани вакуум экстракцияси. Курсатмалар. Шароит. Техника.

77. Акушерлик кискичлари. Курсатмалар. Шароит. Техника.

78. Эпизиотомия, эпизиораффия. Перинеотомия, перинеораффия.

79. Кесар кесиш. Турлари. Курсатма ва карши курсатмалар

80.Тугрукдан кейинги септик касалликлар локал шакллари. Таснифи. Этиопатогенез. Клиник шакллари.

81. Тугрукдан кейинги давр яраси. Сабаблари. Диагностика. Даволаш. Профилактика.

82. Тугрукдан кейинги  эндометрит. Диагностика. Даволаш. Профилактика.

83.Тугрукдан кейинги тромбофлебит. Таснифи. Этиопатогенез. Клиник шакллари. Диагностика. Даволаш. Профилактика.

84. Мастит. Диагностика. Даволаш. Профилактика.

85. Тугрукдан кейинги септик касалликлар генераллашган шакллари. Таснифи. Этиопатогенези.  Клиник шакллари.

86. Акушерлик перитонит. Турлари. Диагностика. Даволаш. Профилактика.

87. Сепсис. Этиология. Патогенез. Клиник шакллари. Профилактика.

88. Бактериал-токсик шок. (Тизимли яллигланиш реакция синдроми). Этиология. Патогенез. Клиник шакллари. Профилактика.

89. Замонавий акушерликда инфекция профилактикаси.

90.Ташқи жинсий органлар. Анатомия. Қон айланиши. Иннервация. Гистология.

91.Қин. Анатомия. Қон айланиши. Иннервация. Гистология.

92.Бачадон бўйни ва бачадон. Анатомия. Қон айланиши. Иннервация. Гистология.

93.Бойлам аппарати. Топографик анатомияси ва функцияси.

94.Гинекологик касалликлар симптоматологияси. Огриқ. Қон кетиши. Қиндан ажралмалар.

95.Қўшни аъзолар функциясинингбузилиши.

96.Гинекологияда текшириш усуллари.

97.Гинекологияда функционал текшириш усуллари.

98.Репродуктив тизими  функциясининг бошқариш 

99.Нормал хайз цикли.

100.Гипоталамо-гипофизар тизим ва унинг репродуктив тизим бошқаришдаги роли.

101.Хайз цикли бузилишлари. Турлари. Сабаблари.

102.Аменорея. Таснифи. Сабаблари.

103.Бирламчи аменорея. Сабаблари. Диагностика.

104.Иккиламчи аменорея. Сабаблари. Диагностика.

105.Алгодисменорея. Сабаблари. Диагностика.

106.Перименопауза. 45 ёшдан сўнг аёллар хаёти сифати.

107.Климактерик синдром. Босқичлари. Симптомлари.

108.Посткастракцион синдром. Симптомлари.

109.Хайз олди синдроми. Этиопатогенез. Турлари.  Симптомлари.

110.Пролактин ва аёллар репродуктив функцияси.

111.Гиперпролактинемия. Патогенез. Клиникаси. Диагностика. Тактикаси.

112.Буйрак усти гиперандрогенияси. Патогенез. Клиникаси. 

113.Гиперандрогения. Дифференциал  диагностикаси. 

114.Тухумдонлар поликистоз синдроми. Частота. Патогенез. Клиникаси.

115.Тухумдонлар поликистоз синдроми. Диагностика. Тактика. Прогнозлаш.

116.Бачадондан аномал қон кетиши. Сабаблари. Таснифи.

117.Овулятор ва ановулятор бачадондан қон кетиши. Дифференциал диагностика.

118.Ювенил бачадондан қон кетиши. Клиника. Диагностика. Даволаш. Профилактика. Прогноз.

119.Репродуктив ёшдаги қон кетишлар. Патогенез. Клиника. Диагностика. Даволаш.

120.Перименопаузал даврда бачадондан аномал қон кетиши. Клиника. Диагностика. Даволаш.

121.Постменопаузал даврда бачадондан аномал қон кетиши. Диагностика. Тактика.

122.Қин микробиоценози. Физиологик химоя механизмлари. Қин тозалик даражасини аниқлаш.

123.Кичик чаноқ аъзолари носпецифик яллиғланиш касалликлари. Таснифи, тарқалиш йўллари.

124.Кичик чаноқ аъзолари носпецифик яллиғланиш касалликлари. Клиника. Диагностика.  Даволаш, профилактика.

125.Жинсий органлар пастки қавати яллиғланиш касалликлари. Клиника. Диагностика. Таснифи, тарқалиш йўллари, даволаш.

126.Жинсий органлар юқори қавати яллиғланиш касалликлари. Клиника. Диагностика. Таснифи, тарқалиш йўллари, даволаш.

127.Гонорея. Этиопатогенез  Клиника. Диагностика. Даволаш.

128.Жинсий аъзолар сили. Клиника. Диагностика. Даволаш.

129.Хламидиоз. Этиопатогенез  Клиника. Диагностика. Даволаш.

130.Жинсий аъзолар вирусли касалликлари. Этиопатогенез  Клиника. Диагностика. Даволаш.

131.Бактериал вагиноз. Этиопатогенез  Клиника. Диагностика. Даволаш.

132.Вагинал кандидоз. Этиопатогенез  Клиника. Диагностика. Даволаш.

133.Хомиладорлик 1-ярмида қон кетишлар. Сабаблари. Клиника. Дифференциал диагностика.

134.Абортлар. Таснифи. Сабаблари. Босқичлари.

135.Абортлар. Асоратлари. Шифокор тактикаси. Абортдан кейинги реабилитация.

136.Тиббий кўрсатмалар буйича медикаментоз аборт. 

137.Трофобластик касаллик.  Клиника. Диагностика. Даволаш. Асоратлари.

138.Ривожланмаган хомиладорлик. Клиника. Диагностика. Даволаш.

139.Бачадондан ташқари хомиладорлик. Таснифи. Этиология. Патогенез.  Клиника. Диагностика.

140.Бачадондан ташқари хомиладорлик. Асоратлари. Даволаш. Реабилитация. Бачадондан ташқари хомиладорликнинг кам учрайдиган турлари.

141.Гинекологияда ўткир қорин. Бачадондан ташқари хомиладорлик. Гинекологияда замонавий ендошиш.

142.Тухумдон апоплексияси. Гинекологияда замонавий ендошиш.

143.Тухумдон кистома оекчасини буралиши.  Гинекологияда замонавий ендошиш.

144.Бачадон миоматоз тугун некрози. Гинекологияда замонавий ендошиш.

145.Эндометриоз касаллиги этиология ва патогенези замонавий аспектлари.

146.Эндометриоз касаллиги. Таснифи. Клиника.

147.Эндометриоз касаллиги. Диагностика. Даволаш.

148.Аденомиоз. Таснифи. Клиника.

149.Бачадон миомасини морфо ва патогенезини замонавий куриниши.

150.Бачадон миомаси. Таснифи. Патогенез.  Клиника. Диагностика.

151.Бачадон миомаси. Диагностика. Даволаш. Профилактика.

152.Бачадон миомаси. Даволаш.: оператив, консерватив. Кўрсатма, қарши кўрсатма, профилактика усуллари, асоратлари. Прогноз.

153.Бачадон миомаси ва репродуктив саломатлик ( даволашнинг янги технологиялари).

154.Тухумдон ўсмалари. Таснифи. Клиника.

155.Тухумдон яхши сифатли ўсмалари. Замонавий ташхислаш усуллари.

156.Тухумдон ёмон сифатли ўсмалари. Замонавий ташхислаш усуллари.

157.Тухумдон раки. Клиника. Диагностика.

158.Бачадон бўйни эрозияси. Клиника. Диагностика. Даволаш.

159.Бачадон бўйни эктопияси. Клиника. Диагностика. Даволаш.

160.Эктропион. Клиника. Диагностика. Даволаш.

161.Лейкоплакия.  Клиника. Диагностика. Даволаш.

162.Эритроплакия. Клиника. Диагностика. Даволаш.

163.Цервикал канал полипи. Клиника. Диагностика. Даволаш.

164.Бачадон бўйни дисплазияси, оғирлик даражалари, дифференциал диагностика.

165.Бачадон бўйни дисплазияси. Кольпоскопия. Маркерларни текшириш.

166.Бачадон бўйни дисплазияси, Диагностика. Даволаш усуллари (консерватив, оператив). Профилактика.

167.Бачадон танаси фон касалликлари. Таснифи. Клиника. Диагностика.

168.Бачадон танаси рак олди касалликлари. Таснифи. Клиника. Диагностика.

169.Бачадон танаси фон ва рак олди касалликларида УАШ тактикаси.

170.Бепуштлик. Таснифи. Диагностика.

171.Эркаклар бепуштлиги. Сабаблари. Диагностика. Даволаш.

172.Спермограмма. Фертил сперма нормал кўрсаткичлари. ЖССТ бўйича спермограмма.

173.Аёллар бепуштлиги. Сабаблари. Частота. Диагностика.

174.Бепушт аёлларни текшириш принциплари.

175.Эндокрин бепуштлик. Сабаблари. Диагностик усуллар.

176.Эндокрин бепуштлик. Даволаш. Профилактика.

177.Най-перитонеал бепуштлик. Этиопатогенез. Диагностика, даволаш, профилактика усуллари.

178.Иммунологик бепуштлик. Этиология, клиника.

179.Иммунологик бепуштлик. Диагностик усуллар.

180.Иммунологик бепуштлик.  Бачадон бўйни омили. Диагностика

181.Замонавий репродуктив технологиялар турлари.

182.Овуляцияни стимуллаш усуллари.

183.Эр спермасидан сунъий уруғлантириш, донор спермасидан сунъий уруғлантириш. Кўрсатма ва қарши кўрсатма.

184.ЭКУ ва ICSI. Кўрсатма ва қарши кўрсатма.

185.Замонавий контрацепция усуллари. Таснифи.

186.Контрацептивларни яратилиш тарихи.

187.Репродуктив саломатлик.

188.Тугрукдан кейинги даврда хавсиз контрацепция усуллари.

189.Контрацепция мақсадида қўлланиладиган стероидлар. Гормонал котрацептивларни таснифи.

190.КОК. Таснифи. Кўсатма. Қарши кўрсатма. Асоратлари.

191.ЧПК. Таснифи. Кўрсатма. Қарши кўрсатма. Асоратлари.

192.Ўсмирларда контрацепция.

193.Репродуктив ёшдаги аёлларда контрацепция.

194.Перименопаузал даврда контрацепция.

195.Шошилинч контрацепция. Усуллари. Кўрсатмалар.

196.Най окклюзияси. Кўрсатма. Қарши кўрсатма. Асоратлари.

197.Вазэктомия. Кўрсатма. Қарши кўрсатма. Асоратлари.

198.Барьер усуллари. Афзалликлари. Камчиликлари.

199.Кимёвий усуллар. Кўрсатма. Қарши кўрсатма. Афзалликлари. Камчиликлари.

200.Физиологик усуллар ( календар усули, ЛАУ). Кўрсатма. Қарши кўрсатма.

201.Туғруқ индукцияси (курсатмалар, карши курсатмалар ) 

202.Туғруқ индукцияси, бачадон бўйни етилганлигига боғлиқ тугрук индукцияси усуллари. 

203. Бишоп шкаласи.

204. Туғруқ индукцияси методикалари (усуллари).  Бемор холати мониторинги.  Текширув усуллари. 

205.Муддатидан олдин  когонок пардани ёрилиши, хомиладорликнинг 22-34 хафтасида хомиладорликни олиб бориш тактикаси.

206.Муддатидан олдин когонок пардани ёрилиши, хомиладорликни 34 – 37 хавтасида. 

207.Муддатидан олдин  когонок пардани ёрилиши, хомиладорликни 34 – 37 хафтасида олиб бориш тактикаси.

208.Тугрукдан олдин когонок пардани ёрилиши (ТОҚПЁ)

хомиладорликни 37 ва ундан катта хафталарида 

209.Тугрукдан олдин когонок пардани ёрилиши (ТОҚПЁ)

хомиладорликни 37 ва ундан катта хафталарида олиб бориш тактикаси

210. Хомиладорликдаги гипертензив холатлар  (таснифи).

211.Хомиладорликдаги гипертензив холатлар  , диагностикаси

212.Хомиладорликдаги гипертензив холатлар  , хомиладорликни олиб бориш тактикаси

213.Преэклампсия.  Клиникаси 

214.Преэклампсия.  Диагностикаси

215.Преэклампсия.  Текширув усуллари

216.Преэклампсия.  Хомиладорликни олиб бориш тактикаси.

217.Сурункали гипертензия, клиникаси, диагностикаси.

218.Сурункали  гипертензия, текширув усуллари.

219.Сурункали гипертензия, хомиладорликни олиб бориш тактикаси,   .

220.Хомиладорлик натижасида келиб чикадиган гипертензия. Клиникаси.  Диагностикаси ва текширув усуллари.

221.Хомиладорлик натижасида келиб чикадиган гипертензия, хомиладорлик ва туғруқни  олиб бориш тактикаси

222.Хомиладорлик натижасида келиб чикадиган гипертензия оғир даражаси. Клиникаси.  Диагностикаси ва текширув усуллари.

223. Хомиладорлик натижасида келиб чикадиган гипертензия оғир даражаси, хомиладорлик ва туғруқни  олиб бориш тактикаси

224. Преэклампсия енгил даражаси, клиникаси, диагностикаси, текширув усуллари

225. Преэклампсия  енгил даражаси, хомиладорликни олиб бориш тактикаси, туғруққа  курстама

226. Преэклампсия оғир даражаси. Диагностикаси, текширув усуллари

227. Преэклампсия оғир даражаси, хомиладорликни олиб бориш тактикаси, туғруққа  курстама

228.Дард сустлиги.  Этиопатогенези

229. Дард сустлиги.  Клиникаси , диагностикаси.

230. Дард сустлиги.  Олиб бориш тактикаси.

231. Геморрагик шок. Босқичлари .

232.Геморрагик шок. III -босқич. клиникаси, текширув усуллари.

233. Геморрагик  шок, инфузион- трансфузион даво.

234.Чанок-бошнинг диспропорцияси (ЧБД)  сабаблари.

235. Чанок-бошнинг диспропорцияси (ЧБД)  ) клиникаси , диагностикаси.

236. Чанок-бошнинг диспропорцияси (ЧБД)  акушерлик тактикаси.

237. Туғруқ обструкцияси. Келиб чиқиш сабаблари, ташхислаш.

238.Туғруқ обструкцияси, таснифи.

239.Туғруқ обструкцияси клиникаси , диагностикаси.

240.Туғруқ обструкцияси, акушерлик тактикаси.

241.Нормал жойлашган йўлдошни барвақт кўчиши (НЖЙБК) енгил даражаси. Келиб чиқиш сабаблари, клиникаси.

242.  Нормал жойлашган йўлдошни барвақт кўчиши (НЖЙБК) енгил даражаси, диагностикаси, ташхислаш.

243. Нормал жойлашган йўлдошни барвақт кўчиши (НЖЙБК) енгил даражаси, акушерлик  тактикаси.

244.Нормал жойлашган йўлдошни барвақт кўчиши (НЖЙБК) оғир даражаси. Келиб чиқиш сабаблари, клиникаси..

245.  Нормал жойлашган йўлдошни барвақт кўчиши (НЖЙБК) оғир даражаси, диагностикаси, ташхислаш.

246. Нормал жойлашган йўлдошни барвақт кўчиши (НЖЙБК) оғир даражаси, акушерлик  тактикаси.

247.Йўлдош олдинда келиши оғир даражаси, келиб чиқиш сабаблари,  ташхислаш усуллари

248.Йўлдош олдинда келиши оғир даражаси,  клиникаси , диагностикаси

249.Йўлдош олдинда келиши оғир даражаси, акушерлик  тактикаси.

250.  Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши, хавф омиллари.

251.  Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши,  таснифи.

252.  Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши,  ташхислаш усуллари, шошилинч чоралар

253. Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.   « тўқима»  хавф омиллари.

254.  Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.  « тўқима»  ташхислаш усуллари, шошлинч чоралар.

255.Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.   « тонус»  хавф омиллари.

256.  Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.  « тонус»   ташхислаш усуллари, шошлинч чоралар.

257. Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.   « травма-жарохат»  хавф омиллари .

258. Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.   « травма-жарохат»  ташхислаш усуллари, шошилинч чоралар.

259.Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.   « тромбин» хавф омиллари.

260.  Туғруқдвн кейинги даврда қон кетиши.   « тромбин» ташхислаш усуллари, шошилинч чоралар.

261.Туғруқдан кейинги даврда қон кетиш даражасига қараб  инфузион- трансфузион даво  чоралари

262. Эритроцитар масса қуйишга кўрсатмалар.

263. Янги музлатилган плазма қуйишга кўрсатмалар

264.Вақтинчалик қон тўхтатиш усуллари

265.Вақтинчалик қон тўхтатиш усуллари, бачадон бимануал компрессияси.

266. Вақтинчалик қон тўхтатиш усуллари,  Б- Линч усули бўйича чок қўйиш.

267. Вақтинчалик қон тўхтатиш усуллари, 3 жуфт қон томирларини боғлаш. 

268. Партограмма.

269.Физиологик тугрук  ва тугрукдан кейинги даврда олиб бориш тактикаси, мониторинг,  текширув усуллари.

270.   Физиологик тугрук  ва тугрукдан кейинги даврда олиб бориш тактикаси,  туғруқни 3 даврини фаол бошқариш.

271.Геморрагик  шок. Таснифи.

272.Геморрагик шок  I-даражаси. (клиникаси, ташхислаш усуллари, инфузион- трансфузион даво).

273.Геморрагик шок  II-даражаси. (клиникаси, ташхислаш усуллари, инфузион- трансфузион даво).

274.Геморрагик шок  III-даражаси. (клиникаси, ташхислаш усуллари, инфузион- трансфузион даво).

275. ЎРИ билан хомиладорликни олиб бориш тактикаси.  Клиникаси, диагностикаси.

276.ЎРИ билан хомиладорликни олиб бориш тактикаси.  Даво усуллари

277.Зотилжам билан касалланган аёлларда хомиладорликни олиб бориш, клиникаси.

278. Зотилжам билан касалланган аёлларда хомиладорликни олиб бориш, диагностикаси.

279. Зотилжам билан касалланган аёлларда хомиладорликни олиб бориш,  даво усуллари.

280. Зотилжам билан касалланган аёлларда хомиладорликни олиб бориш,  хомиладорликни якунлаш усуллари.

281.Туғруқдан кейинги даврдаги перитонит,  таснифи.

282. Туғруқдан кейинги даврдаги перитонит, клиникаси.

283. Туғруқдан кейинги даврдаги перитонит, диагностикаси.

284. Туғруқдан кейинги даврдаги перитонит,  текширув усуллари,  олиб бориш тактикаси.

285. Хомила елкаси дистоцияси, клиникаси.

286. Хомила елкаси дистоцияси, диагностикаси.

287. Хомила елкаси дистоцияси,   туғруқни олиб бориш тактикаси.

288.Сепсис, таснифи.

289.  Сепсис, клиникаси.

290. Сепсис, диагностикаси.

291. Сепсис,  ташхислаш усуллари.

292. Сепсис,  олиб бориш тактикаси.

293. Бепуштлик. Таснифи.

294. Эндокрин бепуштлик. Диагностика усуллари. Даво ва олдини олиш чоралари. 

295.Най-перитонеал бепуштлик. Этиопатогенези. Диагностикаси.

296. Най-перитонеал бепуштлик, даво ва олдини олиш чоралари. 

297.Иммунологик бепуштлик. Этиологияси, клиникаси, диагностика усуллари. 

298.Бепуштлик (наслсизлик) холатларда  аелларни текшириш принциплари.

299. Замонавий репродуктив технологиялар (ЭКУ,  ИКСИ)

300.Вульвит, кольпит,  эндоцервицит холатлари (клиникаси, диагностикаси, даво чоралари).

 

Касалланганлик ҳолати 10 587 нафарни ташкил қилмоқда
2020 йил 7 июль соат 17:30 ҳолатига кўра, Ўзбекистонда коронавирус инфекцияси қайд этилганлар сони 10 587 (+128) нафарни ташкил этмоқда...
Соғлиқни сақлаш вазирлиги: КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИГА ЧАЛИНГАН ПОЙТАХТЛИК 79 ЁШЛИ БЕМОР ЎТКИР ЮРАК-ҚОН ТОМИР ВА НАФАС ЕТИШМОВЧИЛИГИДАН ВАФО?
Тошкент шаҳри Юнусобод туманида яшовчи, 79 ёшли Х.Б. (эркак киши) жорий йил 19 июнь кунидан тана ҳарорати кўтарилиб, йўтал безовта қилган...
Соғлиқни сақлаш вазирлиги: КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИГА ЧАЛИНГАН САМАРҚАНДЛИК БЕМОР ЎТКИР НАФАС ВА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ЕТИШМОВЧИЛИГИДАН ВАФОТ ЭТД
Самарқанд вилояти Ургут тумани яшовчи 61 ёшли О.Н. жорий йил 27 июнь куни коронавирусга чалинган бемор  билан бирламчи мулоқотда бўлганлиги сабабли вилоят юқумли касалликлар шифохонасига ётқизилган ва даво муолажалари бошланган...

DAVLAT BAYROG‘I

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT GERBI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT MADHIYASI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gimni to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 10 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI Sessiyasida qabul qilingan.

ManbaaMurojaat uchun:

  • Manzil: 100124, Toshkent, Mirzo-Ulug`bek tumani, Mirzo-Ulug`bek ko`chasi, 132-a uy (Mo`ljal: Tramvay deposi)
  • Tel: 263-78-33(21)
  • Tel/faks: (371) 263-84-83
  • Е-mail: info@uzaig.uz